Check your E-mail

 

 

 

 

 

 

Welcome to St. Mary

of

Czestochowa Parish

 

 

Christmas 2017

 

Christmas, 2017

Dear Parishioners and Friends,

 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.  ( John 1:5)

   Most people, at times, have a healthy fear of the dark. In the dark it is possible that we fall over things. Light allows us to find our way; it gives us our bearings to carry on.

When Jesus walked the earth, He often called Himself our Light.  He referred to Himself as the “LIGHT OF THE WORLD!”  He came to show us the way to God, His Father!  What love God has shown us to allow Jesus to become man and to live among us!  Let us follow Him who is our Light and our Way and always share His Light and Love with each other!

  Christmas is about God’s love breaking into our world, a flash of light in a darkened sky! As we celebrate Jesus’ birth, we are called to have compassion for the homeless, the poor, the sick and suffering. When we share with others we are giving gifts to the Christ Child Himself.

  At this time of year, when the spirit of giving fills our hearts, please be as generous as possible to your parish of St. Mary of Czestochowa. The needs of our parish are many and as always your parish priests depend on your generosity to continue to bring the message of Jesus to all who worship in our beautiful church.

  May the Light of Christ guide you and always keep you in His love! May you and your loved ones enjoy a Happy and Holy Christmas and a Blessed, Peaceful and Prosperous New Year!

 Sincerely yours in the Christ Child,

Fr. Waldemar Wieladek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos, CSsR

2017 CHRISTMAS SCHEDULE 

CONFESSIONS

 

Monday, December 18 -          6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Tuesday, December 19 -         6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Wednesday, December 20 -   6:00 P.M. to 7:00 P.M.

No confessions on Christmas Eve.

 

CHRISTMAS EVE

 

Sunday, December 24 -             9:30 P.M. - Carols

  10:00 P.M. - Mass

 

CHRISTMAS DAY

 

Monday, December 25 -    8:30 A.M. - Mass

 

NEW YEAR

 

Monday, January 1 -      8:30 A.M. - Mass

 

Boże Narodzenie 2017

Drodzy parafianie i przyjaciele,

Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (Jan 1: 5)

     Zdarza się, że wiele osób czasami ma uzasadniony lęk przed ciemnością. W ciemności możemy się potknąć czy przewrócić. Światło zaś pozwala nam odnaleźć naszą drogę; wskazuje nam nasze współrzędne celu, do którego zmierzamy.

    Kiedy Jezus chodził po ziemi, często nazywał siebie Światłem. Odnosiło się do Niego jako "ŚWIATŁA ŚWIATA!". Przyszedł, aby wskazać nam drogę do Boga, Jego Ojca! Jaką miłość okazał nam Bóg, gdy pozwolił Jezusowi stać się człowiekiem i żyć wśród nas! Podążajmy więc za Tym, który jest naszym Światłem i naszą Drogą i zawsze dzielmy się między sobą tym Jego Światłem i Miłością!

    Boże Narodzenie zawiera w sobie Miłość Bożą wkraczającą w nasz świat, błysk światła na ciemnym niebie! Kiedy świętujemy narodziny Jezusa, jesteśmy wezwani do współczucia bezdomnym, biednym, chorym i cierpiącym. Kiedy dzielimy się z innymi, wtedy dajemy prezenty samemu Chrystusowi.

W tym czasie, kiedy duch obdarowywania napełnia nasze serca i nam towarzyszy, prosimy, abyście również w miarę swoich możliwości pamiętali o waszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej i byli względem niej hojni. Potrzeby naszej parafii są liczne i jak zawsze, jako wasi duszpasterze, apelujemy o waszą hojność. Od niej bowiem zależy, czy nadal w naszym pięknym kościele głoszone będzie przesłanie Jezusa wszystkim, którzy tutaj Jego wielbią.

   Niech Światło Chrystusa prowadzi każdego z Was i zawsze ma w swojej miłości! Obyście Wy i Wasi bliscy mogli cieszyć się szczęśliwymi Świętami Bożego Narodzenia oraz Błogosławionym, Spokojnym i Obfitym Nowym Rokiem!

Z pamięcią w modlitwie w Chrystusie Dzieciątku,

 

Fr. Waldemar Wielądek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pieńkos, CSsR

PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY 2017

SPOWIEDŹ

 

Poniedziałek, 18 grudnia -    6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Wtorek, 19 grudnia -                6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Środa, 20 grudnia -                 6:00 P.M. to 7:00  P.M.

W Wigilię spowiedzi nie będzie.

 

PASTERKA

 

Niedziela, 24 grudnia -    11:30 P.M. - Kolędy

  Msza św. Pasterka o północy

 

BOŻE NARODZENIE

 

Poniedziałek, 25 grudnia -  10:30 A.M. - Msza św.

 

Wtorek, 26 grudnia -     7:00 P.M. - Msza św.

 

NOWY ROK

 

Poniedziałek, 1 stycznia -  10:30 A.M. - Msza św.

 

Navidad 2017

Queridos Feligreses y Amigos,

La Luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron (Juan 1:5)

             La mayoría de las personas, tienen el miedo a la obscuridad. En la obscuridad es posible caer sobre las cosas. La Luz nos permite encontrar nuestro camino; nos da esperanza para seguirlo.

             Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, a menudo se nombraba a si Mismo, que es Nuestra Luz. Se llamaba a si Mismo “La Luz del Mundo”. Ha venido para mostrarnos el camino hacia Dios, su Padre. Dios nos mostró amor infinito al permitir que Jesús se hiciera hombre, y viviera entre nosotros. Nos permite seguirlo quien es nuestra Luz y nuestro Camino, y siempre compartir su Luz y Amor con el prójimo.

En la Navidad meditamos el Amor de Dios que llego a nuestro mundo, es un rayo de luz en la obscuridad. Celebrando el Nacimiento de Jesús, hemos sido llamados a tener compasión con los mendigos, con los pobres, con los enfermos, y con los que sufren. Cuando nosotros compartimos con el prójimo, a la misma vez le damos regalos al Niño Jesús.

En este tiempo del año cuando el espíritu de generosidad llena nuestros corazones, les pedimos que sean generosos con su Parroquia de Sta. María de Czestochowa. Las necesidades de nuestra parroquia son muchas, y como siempre sus sacerdotes dependen de tu generosidad para poder continuar, y seguir llevando el mensaje de Jesús para quienes lo adoran en nuestra hermosa Iglesia.

¡Que la Luz de Jesucristo guie a Ustedes, y guardé en su Amor! ¡Que Ustedes y sus seres queridos tengan una Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Sinceramente en Cristo,

P. Waldemar Wieladek, C.Ss.R

P. Mario Furca, C.Ss.R

P. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R

HORARIO NAVIDEÑO 2017

 

CONFESIONES

Durante la Novena a la Virgen de Guadalupe (media hora antes de la Misa)

Lunes, 18 de Diciembre -        6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Martes, 19 de Diciembre -       6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Miércoles, 20 de Diciembre -  6:00 P.M. to 7:00 P.M.

No habrá confesiones para Noche Buena

 

NOCHE BUENA

Domingo, 24 de Diciembre - 7:30 P.M. - Cantos

     Navideños

    8:00 P.M. - Misa

 

DIA DE NAVIDAD

Lunes, 25 de Diciembre - 12:30 P.M. - Misa

           4:00 P.M. - Misa

 

AÑO NUEVO

Lunes, 1 de Enero -  12:30 P.M. - Misa

    4:00 P.M. - Misa

 

 
 


|
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|