Check your E-mail

 

 

 

 

 

 

Welcome to St. Mary

of

Czestochowa Parish

 

 

Easter, 2018

 

Dear Parishioners and Friends,

 

Every Sunday we say these words “He rose again the third day according to the scriptures” (Corinthians 15:4) when we profess our faith in the Nicene Creed, but do we know what they mean?  Throughout the scriptures God made promises to His people and gave them signs of His presence among them.  The Catechism of the Catholic Church (638) tells us that “the Resurrection of Jesus is the central truth of our faith and the faith of the early Christian community.”

 

Let us strive to have the same faith of the early Christians who believed Christ had truly risen and had conquered death!  It was this that filled them with hope that they would one day share this new life. They would follow in his footprints leading to eternal life with the Father, Son and Holy Spirit.  Let us then rejoice that we have been called by God to share life in Christ so that we might sing “ALLELUIA” not only on Easter Sunday but also with the angels and saints forever!

 

You are invited to celebrate the Holy Thursday, Good Friday and Holy Saturday ceremonies with your fellow parishioners and friends.  Thank you for helping us be a guiding and healing presence to the parishioners of St. Mary of Czestochowa Parish. Your prayers and financial support make a great impact on our ministry and a huge difference for all we serve together.

 

May you recognize the Risen Lord in your life and draw closer to Him day by day. May He shower you with His love and joy during the Easter season and throughout your entire life! A HAPPY AND BLESSED EASTER!

 

Sincerely in the Risen Christ,

 

Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.

Fr. Marian Furca, C.Ss.R.

Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.

2018 EASTER SCHEDULE

 

CONFESSIONS

Monday, March 26th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

Tuesday, March 27th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

Wednesday, March 28th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

 

Holy Thursday, March 29th

7:00PM TRILINGUAL MASS

Eucharistic Adoration until Midnight

 

Good Friday, March 30th

10:00AM Way of the Cross on the streets

3:00PM Celebration (English)

5:00PM Celebration (Spanish)

7:00PM Celebration (Polish)

Eucharistic Adoration until Midnight

 

Holy Saturday, March 31st

BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL

 

Easter Sunday, April 1st

5:30AM Mass (Polish)

8:30AM Mass (English)

10:30AM Mass (Polish)

12:30PM Mass (Spanish)

4:00PM Mass (Spanish)

 

Easter Monday, April 2nd

7:30AM Mass (English)

8:15AM Mass (Spanish)

7:00PM Mass (Polish)

 

Wielkanoc 2018 r.

Drodzy parafianie i przyjaciele,

              W każdą niedzielę, w czasie Mszy św., wypowiadamy te słowa: " … zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem" (1 Koryntian 15: 4), kiedy wyznajemy naszą wiarę - Credo Nicejskie. Ale czy wiemy, co te słowa znaczą? W całym Piśmie Świętym Bóg złożył obietnice Swojemu ludowi i dał wiele znaków Swojej obecności wśród niego. Katechizm Kościoła Katolickiego (638) mówi nam, że: "Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją jako prawdę centralną, przekazaną przez Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna Misterium Paschalnego tak samo jak Krzyż:".

 

Starajmy się mieć tę samą wiarę pierwszych chrześcijan, którzy wierzyli, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i zwyciężył śmierć! To właśnie napełniało ich nadzieją, że pewnego dnia staną się uczestnikami tego nowego życia. Oni naśladując Jezusa Chrystusa doszli do życia wiecznego z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Cieszmy się zatem, że zostaliśmy wezwani przez Boga, aby dzielić życie w Chrystusie, abyśmy mogli śpiewać "ALLELUJA" nie tylko w Niedzielę Wielkanocną, ale także kiedyś wraz z aniołami i świętymi w życiu wiecznym!

 

Zachęcamy do uroczystego świętowania Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej oraz Wielkanocy w gronie parafian i przyjaciół. Serdeczne zapraszamy na wspólną modlitwę. Dziękujemy za wasze modlitwy i wsparcie finansowe, za wszelką pomoc i wspieranie naszej posługi w parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Życzymy, aby każdy z Was poznał Zmartwychwstałego Pana w swoim życiu i doświadczał Jego obecności każdego dnia. Niech On obdarzy Was Swoją miłością i radością w czasie Wielkanocy i przez całe życie! SZCZĘŚLIWYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

Pozdrawiamy w Chrystusie zmartwychwstałym,

 

Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.

Fr. Marian Furca, C.Ss.R.

Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.

 

WIELKANOC 2018

 

SPOWIEDŹ

Pn. 26 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

Wt. 27 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

Środa 28 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

 

Wielki Czwartek 29 marca

7:00PM Msza św. (W trzech językach)

Adoracja Eucharystyczna do Północy

 

Wielki Piątek 30 marca

10:00AM Droga Krzyżowa ulicami miasta

3:00PM Celebracja (Po Angielsku)

5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)

7:00PM Celebracja (Po Polsku)

Adoracja Eucharystyczna do Północy

 

Wielka Sobota 31 marca

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W KOŚCIELE

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)

 

Wielkanoc 1 kwietnia

5:30AM Msza św. (Po Polsku)

8:30AM Msza św. (Po Angielsku)

10:30AM Msza św. (Po Polsku)

12:30PM Msza św. (Po Hiszpańsku)

4:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)

 

Poniedziałek Wielkanocny 2 kwietnia

7:30AM Msza św. (Po Angielsku)

8:15AM Msza św. (Po Hiszpańsku)

7:00PM Msza św. (Po Polsku)

Pascua 2018

Queridos Parroquianos i Amigos

              Cada Domingo nosotros decimos estas palabras “que fue sepultado, que resucito al tercer día según las Escrituras” (Corintios 15,4), cuando profesamos nuestra fe en Credo de Nicea, pero sabemos lo que significa?. En las Escrituras Dios hizo promesas a la gente y les dio señales de su presencia entre ellos. Catecismo de La Iglesia Católica ( 638)  nos dice que  Resurrección de Jesús es el centro de nuestra fe y la fe  de primera comunidad cristiana.

 

Intentemos tener la misma fe que los primeros cristianos, quienes creyeron que Cristo había realmente resucitado y conquistado la muerte. La Resurrección de Cristo los lleno de esperanza que algún día compartiríamos con El nueva vida. Ellos seguían sus pasos hacia la vida eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces regocijemos que hemos sido llamados por Dios a compartir una vida en Cristo para que podamos cantar ”ALELUYA” no solo el Domingo de Pascua  pero con los ángeles y santos por siempre.

 

Te invitamos a las celebraciones de Triduo Pascual, el Jueves Santo, el Viernes de la Pasión y el Sábado de Gloria, con tus conocidos parroquianos y amigos. Le agradecemos por tu ayuda para la parroquia de Santa María de Czestochowa. Tus oraciones y ayuda financiera son muy importantes en nuestro ministerio.

 

Esperamos que reconozcas al Señor Resucitado en tu vida y cada día te acerques más a Él. Que El los llene con su amor y felicidad durante Pascua y resto de sus vidas.

Felices Fiestas de Pascua

Sinceramente en Cristo Resucitado

 

Fr. Waldemar Wieladek C.Ss.R.

Fr. Marian Furca C.Ss.R.

Fr. Zbigniew Pienkos C.Ss.R.

 

FIESTAS DE PASCUA 2018

 

CONFESIONES

Lunes, 26 de marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

Martes, 27 de marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

Miércoles, 28 de marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

 

Jueves Santo, 29 de marzo

7:00PM MISA TRILINGÜE

Adoración Eucarística hasta medianoche

 

Viernes Santo, 30 de marzo

10:00AM El Vía Crucis Viviente

3:00PM Celebración (Ingles)

5:00PM Celebración (Español)

7:00PM Celebración (Polaco)

Adoración Eucarística hasta medianoche

 

Sábado de Gloria, 31 de marzo

BENDICIÓN DE COMIDA EN LA IGLESIA

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00PM VIGILIA PASCUAL TRILINGÜE

 

Domingo de Pascua, 1 de abril

5:30AM Misa (Polaco)

8:30AM Misa (Ingles)

10:30AM Misa (Polaco)

12:30PM Misa (Español)

4:00PM Misa (Español)

 

Lunes de Pascua, 2 de abril

7:30AM Misa (Ingles)

8:15AM Misa (Español)

7:00PM Misa (Polaco)

 

 
 
 
 


|
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|