Check your E-mail

 

Visitor Counter

 

Hit Counter

 

 

 

  

Easter. 2019

 

Dear Parishioners and friends,

 

  With the holy man, Job, each of us can say, “I know that my Redeemer lives” (19:25).

The Resurrection of Jesus Christ gives us the assurance that we too, who have been baptized, will also share in the new life of Christ that we celebrate at Easter!  Mary Magdalene proclaimed the joyful news to the apostles: “I have seen the Lord!”  She knew in her heart that Calvary was not the end of the story and that Jesus’ death would lead to eternal life for all of us. She knew he had truly risen!  Though Job lived several centuries before Mary Magdalene, he was given the grace of faith in his Redeemer. She knew the Lord personally and her love nourished her belief.  All that we have to do is to love Christ and believe that the new life he offers us through the Resurrection will be ours because we dare to love and believe that our Redeemer lives!  We don’t ever, ever have to walk alone. Alleluia!

 

  We invite you to join your fellow parishioners and friends as we pray together on Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday and Easter Sunday.  Your prayers and generous financial support of St. Mary of Czestochowa Church are greatly appreciated.

 

  May you, like Job and Mary Magdalene, recognize the Risen Lord in your life and draw closer to him day by day.  May he shower you with his love and joy during this Easter Season and throughout your entire life!

 

Sincerely in Christ,

 

Fr. Waldemar Wieladek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos, CSsR

 

2019 EASTER SCHEDULE

 

CONFESSIONS

Monday, April 15th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

Tuesday, April 16th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

Wednesday, April 17th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)

 

Holy Thursday, April 18th

7:00PM TRILINGUAL MASS

Eucharistic Adoration until Midnight

 

Good Friday, April 19th

10:00AM Way of the Cross on the streets

3:00PM Celebration (English)

5:00PM Celebration (Spanish)

7:00PM Celebration (Polish)

Eucharistic Adoration until Midnight

 

Holy Saturday, April 20th

BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL

 

Easter Sunday, April 21th

5:30AM Mass (Polish)

8:30AM Mass (English)

10:30AM Mass (Polish)

12:30PM Mass (Spanish)

4:00PM Mass (Spanish)

 

Easter Monday, April 22th

7:30AM Mass (English)

8:15AM Mass (Spanish)

7:00PM Mass (Polish)

 

Pascua 2019

 

 Queridos Feligreses y Amigos

Con el Santo hombre Job, cada uno de nosotros puede decir „yo sé que mi Redentor vive”.

LA Resurrección de Jesucristo nos da garantía de que nosotros también, quienes hemos sido bautizados también compartiremos en la nueva vida de Cristo que celebramos en Pascua.

María Magdalena proclamó las alegres noticias he visto al Señor. Ella sabía en su corazón que el Calvario no era el final de la historia y que Jesús llevaría a la eternidad a todos nosotros. Ella sabía que El realmente había resucitado. Aunque Job vivió varios siglos antes de María Magdalena, recibió la gracia de la fe en su Redentor. Ella conocía al Señor personalmente y su amor fortaleció su fe.

Todo lo que tenemos que hacer es amar a Cristo y creer que la nueva vida que nos ofrece a través de la Resurrección será nuestra porque nos atrevemos a amar y creer que nuestro Redentor vive.

Nosotros nunca tenemos que caminar solos. ALELUYA.

Te invitamos a unirte a tus feligreses y amigos mientras oremos juntos el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Pascua.

Sus oraciones y el generoso apoyo financiero para la Iglesia de Nuestra Señora de Czestochowa son muy apreciadas. Que tú, como Job y María Magdalena reconozcan al Señor Resucitado en la vida y te acerques más a El día tras día.

Que te colme de su amor y alegría durante esta Pascua y toda tu vida.

 

Sinceramente en Cristo

 

Fr. Waldemar Wieladek CSsR

Fr. Marian Furca CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR

 

FIESTAS DE PASCUA 2019

 

CONFESIONES

Lunes, 15 de abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

Martes, 16 de abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

Miércoles, 17 de abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)

 

Jueves Santo, 18 de abril

7:00PM MISA TRILINGÜE

Adoración Eucarística hasta medianoche

 

Viernes Santo, 19 de abril

10:00AM El Vía Crucis Viviente

3:00PM Celebración (Ingles)

5:00PM Celebración (Español)

7:00PM Celebración (Polaco)

Adoración Eucarística hasta medianoche

 

Sábado de Gloria, 20 de abril

BENDICIÓN DE COMIDA EN LA IGLESIA

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00PM VIGILIA PASCUAL TRILINGÜE

 

Domingo de Pascua, 21 de abril

5:30AM Misa (Polaco)

8:30AM Misa (Ingles)

10:30AM Misa (Polaco)

12:30PM Misa (Español)

4:00PM Misa (Español)

 

Lunes de Pascua, 22 de abril

7:30AM Misa (Ingles)

8:15AM Misa (Español)

7:00PM Misa (Polaco)

 

Wielkanoc. 2019

Drodzy parafianie i przyjaciele,

Dzięki Hiobowi, świętemu człowiekowi, każdy z nas może powiedzieć: "Wiem, że mój Odkupiciel żyje" (19:25).

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa daje nam pewność, że my, ochrzczeni, także będziemy uczestniczyć w nowym życiu Chrystusa, które celebrujemy w czasie Wielkanocy! Maria Magdalena ogłosiła radosną nowinę apostołom: "Widziałam Pana!" Ona wiedziała w głębi serca, że Kalwaria nie jest końcem tej historii oraz, że śmierć Jezusa doprowadzi nas wszystkich do życia wiecznego. Wiedziała, że On naprawdę zmartwychwstał! Chociaż Hiob żył kilka wieków przed Marią Magdaleną, to jednak otrzymał łaskę wiary w swego Odkupiciela. Ona znała Pana osobiście, a jej miłość żywiła jej wiarę. My dziś, wszystko co musimy zrobić, to kochać Chrystusa i wierzyć, że nowe życie, które On ofiaruje nam przez Zmartwychwstanie, będzie naszym udziałem, ponieważ kochamy i wierzymy, że nasz Odkupiciel żyje! Dlatego już przenigdy nie musimy iść samotnie. Alleluja!

 Wasze modlitwy i hojne wsparcie finansowe naszej Parafii Matki Bożej Częstochowskiej są bardzo cenione. Jeszcze raz zapraszamy Was, wasze rodziny, bliskich, znajomych i przyjaciół na wspólną celebrację i modlitwę w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną.

Na radosne świętowanie Uroczystości Wielkiej Nocy życzymy, abyście, podobnie jak Hiob i Maria Magdalena, rozpoznali Zmartwychwstałego Pana w swoim życiu i zbliżali się do Niego każdego dnia. Niech On napełnia serce każdego z Was swoją miłością i radością podczas tych świętych dni jak i przez całe życie!

Pozdrawiamy w Chrystusie,

Fr. Waldemar Wielądek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pieńkos, CSsR

WIELKANOC 2019

SPOWIEDŹ

Pn. 15 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

Wt. 16 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

Środa 17 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)

 

Wielki Czwartek 18 marca

7:00PM Msza św. (W trzech językach)

Adoracja Eucharystyczna do Północy

 

Wielki Piątek 19 marca

10:00AM Droga Krzyżowa ulicami miasta

3:00PM Celebracja (Po Angielsku)

5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)

7:00PM Celebracja (Po Polsku)

Adoracja Eucharystyczna do Północy

 

Wielka Sobota 20 marca

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W KOŚCIELE

12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.

7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)

 

Wielkanoc 21 kwietnia

5:30AM Msza św. (Po Polsku)

8:30AM Msza św. (Po Angielsku)

10:30AM Msza św. (Po Polsku)

12:30PM Msza św. (Po Hiszpańsku)

4:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)

 

Poniedziałek Wielkanocny 22 kwietnia

7:30AM Msza św. (Po Angielsku)

8:15AM Msza św. (Po Hiszpańsku)

7:00PM Msza św. (Po Polsku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


|
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|